Tatiana Bachurová


Kontexty detskej recepcie ilustráciíISBN 978-80-555-0758-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
5
6
8
  
12

14
1.1  
Umenie, ilustrácia, detský výtvarný prejav
14
1.2  
Význam ilustrácie
16
1.3  
Vzťah ilustrácie a textu
17
1.4  
Ilustrácia a vekové kategórie detí
19

23
2.1  
Estetické a umelecké vnímanie
25
2.2  
Recepcia ilustrácie a detské predstavy
28
2.3  
Skúsenostný komplex recipienta
30
2.4  
Úrovňový predstih v ilustrácii
33
2.5  
Vizuálna gramotnosť
35

39
3.1  
Spôsoby interpretácie
40
3.2  
Interpretačné opory pri recepcii ilustrácie
46

47
4.1  
Kontext literárnej skutočnosti
47
4.2  
Kontext reality
48
4.3  
Kontext výtvarného umenia
51

52
5.1  
Riadená recepcia
53
5.2  
Metódy, formy a prostriedky práce s ilustráciou
56
5.3  
Ilustrácie vo výchovno-vzdelávacom procese
56

60
6.1  
Výber ilustrácií
60
6.2  
Metodológia výskumu
61
6.3  
Charakteristika výberového súboru
64

66
7.1  
Čiastkové ciele
66
7.2  
Kontexty recepcie ilustrácie Svetozára Mydla k básni Išiel palec na koni z Hevierovej knihy Nevyplazuj jazyk na leva (1982)
68
7.3  
Kontexty recepcie ilustrácie Róberta Bruna k príbehu Nehovorte do vetra z Hevierovej knihy Trinásť pochodujúcich čajníkov (1984)
91
7.4  
Kontexty recepcie ilustrácie Martiny Matlovičovej k rozprávke Kolotoč od Rudolfa Dobiáša z knihy Mojka, Jojka, Komínová striga a baranček Albert (2006)
122

8  

171
8.1  
Zhrnutie výsledkov a odporúčania pre pedagogickú teóriu
174

  

176
179
191
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020