Štefánia Andraščíková, Ľubica Derňárová


Vybrané kapitoly z manažérskej komunikácie v ošetrovateľskej praxiISBN 978-80-8068-860-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

5

8
2.1  
MANAŽÉRSKE ROLY
13
2.2  
STATUS A ROLA
18
2.2.1  
Typy rolí v procese komunikácie v manažmente
19
2.3  
POŽIADAVKY KLADENÉ NA MANAŽÉRA
21
2.4  
AUTORITA MANAŽÉRA
27
2.5  
CHARIZMA AKO VLASTNOSŤ MANAŽÉRA
28
2.6  
VÝZNAM ETIKY V PRÁCI MANAŽÉRA
29
2.7  
MANAŽÉR AKO VODCA
31

35
3.1  
PROCES TVORIVOSTI
37
3.2  
CHARAKTERISTIKY TVORIVÉHO MYSLENIA
38
3.3  
METÓDY TVORIVOSTI
38
3.3.1  
Stručná charakteristika vybraných metód tvorivosti
39

43
4.1  
PREDPOKLADY EFEKTÍVNEJ KOMUNIKÁCIE V ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ
44
4.2  
FÁZY KOMUNIKÁCIE
44
4.3  
FORMY A PROSTRIEDKY KOMUNIKÁCIE V ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ
46
4.4  
VÝZNAM KOMUNIKÁCIE V PRÁCI MANAŽÉRA
48
4.5  
MANAŽÉRSKY ŠTÝL A KOMUNIKÁCIA
50
4.6  
PREKÁŽKY V KOMUNIKÁCII
52
4.7  
ŠÍRENIE KOMUNIKÁCIE
55
4.8  
KOMUNIKAČNÉ KANÁLY
61

63

  

66
6.1  
MIESTO FORMÁLNEHO ROZHOVORU
66
6.2  
PRÍPRAVA ROZHOVORU
66
6.3  
VEDENIE ROZHOVORU
67
6.4  
UKONČENIE ROZHOVORU
70
6.5  
USKUTOČNENIE ROZHODNUTIA A ANALÝZY VÝSLEDKOV
70
6.6  
TYPY ROZHOVOROV
71
6.7  
KTO KDE SEDÍ, ČÍM JE A ČÍM BUDE
73
6.8  
MIESTA NA SEDENIE VYJADRUJÚ SPOJENECTVÁ
75
6.9  
MALÁ VOJNA ZA ROKOVACÍM STOLOM
78
6.10  
O ŠTVORHRANNÝCH A OKRÚHLYCH STOLOCH
79

80
7.1  
MIMIKA
81
7.2  
PROXEMIKA
82
7.3  
HAPTIKA
84
7.4  
POSTURIKA
84
7.5  
KINEZIKA
85
7.6  
REČ OČÍ A POHĽADOV
86
7.7  
PARALINGVISTIKA
87
7.8  
ZHLUKY NEVERBÁLNEHO SPRÁVANIA
88
7.9  
POČÚVANIE
90
7.10  
PÍSOMNÁ KOMUNIKÁCIA
94

96
8.1  
ZÁKLADNÉ PRÁVA ASERTÍVNEJ KOMUNIKÁCIE
97
8.2  
AGRESÍVNA A PASÍVNA KOMUNIKÁCIA - OPAK ASERTÍVNEJ KOMUNIKÁCIE
99
8.2.1  
ASERTÍVNE TECHNIKY
100

103
9.1  
ZÁKLADNÉ DOKUMENTY UCHÁDZAČA O PRACOVNÉ MIESTO
104

  

106
10.1  
ZÁKLAD KONFLIKTOV
107
10.2  
ROZDELENIE KONFLIKTOV
109
10.3  
STRÁNKY KONFLIKTU
110
10.4  
KONFLIKTY V OŠETROVATEĽSTVE
111
10.5  
PÔVOD NAJČASTEJŠÍCH KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍ V OŠETROVATEĽSKEJ PRAXI
114
10.6  
AKO PREDCHÁDZAŤ KONFLIKTOM
115
10.7  
ZÁSADY AKO ZÍSKAŤ PRI KONFLIKTE DRUHÝCH NA SVOJU STRANU
117
10.8  
AKO SA STAŤ VEDÚCOU OSOBNOSŤOU PREDCHÁDZANÍM KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍ
118
10.9  
PRÍSTUPY K RIADENIU KONFLIKTOV
119
10.10  
PROCESNÝ MODEL RIADENIA KONFLIKTOV
121
10.11  
ĎALŠIE METÓDY RIEŠENIA KONFLIKTOV
123
10.12  
ŠPECIFICKÉ JAVY V INTERPERSONÁLNEJ KOMUNIKÁCII
125

127
11.1  
ŠPECIFIKÁ VERBÁLNEJ KOMUNIKÁCIE V MULTIKULTÚRNOM PROSTREDÍ
128
11.2  
ŠPECIFIKÁ NEVERBÁLNEJ KOMUNIKÁCIE V MULTIKULTÚRNOM PROSTREDÍ
130
11.3  
UNIVERZÁLNOSŤ NEVERBÁLNYCH KOMUNIKAČNÝCH PREJAVOV
132
11.4  
JEDNANIE S HOSŤAMI ZO ZAHRANIČIA
132
11.5  
KOMUNIKÁCIA S CUDZINCOM V ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ
135
11.6  
ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S JEDNOTLIVÝMI MENŠINAMI, S KTORÝMI MÔŽEME PRÍSŤ DO KONTAKTU V ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ
138

140
12.1  
VOKÁLNA KOMUNIKÁCIA
140
12.2  
NAČÚVANIE POČAS TELEFONOVANIA
141
12.3  
VOKÁLNA KOMUNIKÁCIA POČAS TELEFONOVANIA
142
12.4  
VYJADROVACIE ŠTÝLY UPLATŇOVANÉ POČAS TELEFONOVANIA
143
12.5  
PRAVIDLÁ SPRÁVNEHO TELEFONOVANIA
144
12.5.1  
Pravidlá telefonovania, ak volajú nás
145
12.5.2  
Pravidlá telefonovania, ak voláme my
146
12.6  
ZÁSADY SLUŠNÉHO TELEFONOVANIA
146
12.7  
ETIKETA MOBILNEJ KOMUNIKÁCIE
148
12.7.1  
„Desatoro“ mobilnej komunikácie
148

150
13.1  
DOSTUPNÉ KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA
150
13.2  
SIETE
151
13.3  
INTERNET
152

  

156
14.1  
CHARAKTERISTIKA SCHÔDZE
156
14.2  
TYPY SCHÔDZE
156
14.3  
ZÁSADY EFEKTÍVNEJ SCHÔDZE
157
14.4  
PRÍPRAVA SCHÔDZE
158
14.5  
POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV SCHÔDZE
159
14.6  
TYPOLÓGIA ÚČASTNÍKOV
160
14.7  
SPÔSOBY ROZHODOVANIA NA SCHÔDZI
161
14.9  
AKÉ CHYBY SA MÔŽU PREJAVIŤ NA SCHÔDZI
163
14.10  
AKO PREZENTOVAŤ NÁVRHY KU ZMENÁM, ABY BOLI PRIJATÉ
164

  

166

168

  

172
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020