Peter Adamišin (ed.)


ZELENÁ ENERGIA – ENVIRONMENT – UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

I. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
(Zborník príspevkov)ISBN 978-80-555-1170-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
4
  
6

7

12

17

24

29

35

46

  
Zelený akčný plán pre MSP – príležitosti a bariéry implementácie
Lešková Ľubica – Čorba Juraj – Majerník Milan

51

60

65

68

75

80

87

94

101

  

107
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020