Daniela Slančová, Michal Bočák, Iveta Žarnovská (eds.)
3. Študentská vedecká konferencia
ISBN 978-80-8068-743-4


Obsah 3
SEKCIA ESTETIKY, KULTUROLÓGIE A VIED O UMENÍ 6
Česká alternatíva: divadlo continuo
Martina BALÁŽOVÁ
7
Komparácia dvoch inscenácií Čechovovej „Čajky“ s prototextom
Stanislav BILÝ
15
Anestetika Wolfganga Welscha
Lýdia FIDESOVÁ
24
Automatizmus prírody vo vzťahu k divným „Veciam Umenia“
Štefan HAŠKO
30
Heglova koncepcia umenia a jeho anticipácia konca umenia
Patrícia KESELIČKOVÁ
44
Estetika nahého tela v umeleckom obraze
Katarína KOČIŠOVÁ
54
Santayana a Emerson
Lenka KREJSOVÁ
62
SEKCIA FILOZOFIE A ETIKY 76
Chápanie ľudskej prirodzenosti (v súčasných slovenských diskusiách) vo vzťahu ku génovým technológiám a biotechnológiám
Adela BLAHOVÁ
77
Človek a sloboda vôle (Interdisciplinárny pohľad)
Alexandra BOJARSKÁ
85
Človek ako mravný subjekt spoločnosti (Z pohľadu etiky sociálnych dôsledkov)
Vladimír FEDORKO
94
Hospodárska etika a finančná sféra. Etické investovanie
Ján KALAJTZIDIS
100
Charakter „prvého Filozofického listu“ Petra J. Čaadajeva a jeho dedičstvo v ruskej filozofii
Ondrej MARCHEVSKÝ
110
Etický kódex zamestnancov vysokých škôl (jeho význam, funkcia a implementácia)
Gabriela OLEJÁROVÁ
122
Život a dielo Blaise Pascala v kontextoch doby
Anastázia PAĽOVÁ
128
Kant a sociálno-filozofický rozmer idey dobra
Marek STACHOŇ
137
Morálne pozadie génových technológií
Adriana ŠVIRKOVÁ
147
Občianska spoločnosť v Kantovej filozofii dejín
Sandra ZÁKUTNÁ.
164
Indeterminizmus a jeho dôsledky v diele Williama Jamesa
Juraj ŽIAK
173
SEKCIA HISTÓRIE A POLITOLÓGIE 181
Spolková činnosť jelšavského meštianstva v druhej polovici 19. storočia
Lenka ALMÁŠIOVÁ
182
Slovenský východ (1919) a formovanie slovenského národného povedomia na východnom Slovensku
Ján DŽUJKO
198
Šport v meste Prešov v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia
Michal MARINICA
210
Rómovia na východnom Slovensku počas druhej svetovej vojny
Lenka PACIGOVÁ
231
Prejavy božskej úcty k cisárom v období tetrarchie v 3. – 4. storočí
Marta SENDEKOVÁ
240
Vnútropolitický vývoj Bulharska v posledných rokoch vojny
Eva ŠTEFANIČOVÁ
255
Zaniknutá stredoveká obec Miloj: prehľad literatúry a názorov
Mária ŠVAČOVÁ
267
SEKCIA JAZYKOVEDY 277
Používanie determinatívnych a indeterminatívnych slovies (Analýza materiálu zo Slovenského národného korpusu)
Martina BODNÁROVÁ
278
Frame ako paradigma predstáv o fónových poznatkoch
Nikoleta DEMJANOVÁ
291
Koncepcia polyfonickej teórie a možnosti jej využitia pri analýze kondicionálov v slovenčine
Vladimír DZIAK – Slavomíra RABATINOVÁ
296
Vývin textových naratívnych štruktúr u slovensky hovoriacich detí
Petra HARČARÍKOVÁ
306
Inauguračný prejav prezidenta Georgea W. Busha: Analýza diskurzu
Juraj HORVÁTH
315
Predložkové konštrukcie v rusko-slovenských porovnávaniach textov Nového Zákona
Ivana KOVAĽOVÁ
324
Hra na rodinu: K niektorým znakom komunikačného registra detí imitujúcich rolu matky a otca
Stanislava ZAJACOVÁ
335
SEKCIA LITERÁRNEJ VEDY 346
Ženská literatúra v súčasnom Španielsku
Alexandra BARRIOVÁ
347
Mýtus alebo metafora? O hraniciach medzi mýtickým a umeleckým videním skutočnosti
Zuzana DRAGULOVÁ
354
Existenciálna analýza narcizmu (na materiáli textov R. Slobodu)
Marcel FORGÁČ
367
Ženský a mužský element v Shakespearových sonetoch
Mária HVIZDOŠOVÁ
381
Demýtizácia mýtu Tisícročnej včely
Miroslava IVANOVÁ – Mária KOŽLEJOVÁ
396
Variácie modernistického módu v Jesenského novele Koniec lásky
Martina KAVČÁKOVÁ
401
Irónia ako aspekt postmodernej literárnosti (K stratégiám recepcie textu – Balla: Outsideria)
Milan KENDRA
414
Prózy Daniela Pastirčáka v kontexte súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež
Matúš MACURÁK
422
Možnosti interpretácie staršieho básnického textu
Lucia NĚMCOVÁ
437
Literárnoteoretické paralely
Jozef PALAŠČÁK
447
Interpretovanie Bednárovho románu Sklený vrch cez motívy balady a rozprávky
Magdaléna PALAŠČÁKOVÁ
469
Stvorenie priestoru v reze. Ján Ondruš – Posunok s kvetom
Lucia PARALIČOVÁ
474
K problematike gýča
Zuzana PETRÍKOVÁ
481
Prózy Jaroslavy Blažkovej na rozhraní umeleckej a populárnej literatúry, definovanie ženského argotu
Lenka SUCHÁ
495
Výrazové a významové prieniky básnickej tvorby Jána Stacha s jeho prebásnením poézie Dylana Thomasa
Peter TRIZNA
506
Vzbura a pokora A. S. Puškina
Marharyta ZHYTKEVICH
516
SEKCIA MASMÉDIÍ 525
Diskurz ako predmet transdisciplinárneho výskumu
Michal BOČÁK
526
Špecifiká a funkcie synchronickej elektronickej komunikácie (chatu)
Barbora MOCHŇACKÁ
538
Funkčné aspekty rozhlasovej komunikácie
Viera SMOLÁKOVÁ
547
Stratégie manipulácie amerických prezidentských debát
Lucia ŠTOFANOVÁ
551
Podoby hlasu
Lucia VAĽOVÁ
558
Čarokufor
Lucia ZACHAROVÁ
565
SEKCIA PREKLADATEĽSTVA A TLMOČNÍCTVA 573
Niektoré črty textov EÚ z hľadiska ich prekladu z anglického do slovenského jazyka
Klaudia GIBOVÁ
574
Preklad a recipient
Lenka HARVIĽAKOVÁ
585
Slovenský a český preklad úvodných pasáží Péguyho Svätých neviniatok
Lena JAKUBČÁKOVÁ
592
Problematika prekladu medicínskej terminológie v rusko-slovenskej komparácii
Mária SMETANOVÁ
601
O preklade deminutív v poéme Moskva-Petušky
Katarína TOMKOVÁ
614
SEKCIA PSYCHOLÓGIE, PEDAGOGIKY, ANDRAGOGIKY A SOCIÁLNEJ PRÁCE 619
Vnímanie záťažových situácií a spôsoby ich zvládania študentkami a študentmi vysokých škôl
Martina BALÁŽOVÁ – Zuzana ZAKUŤANSKÁ
620
Vnímanie billboardovej volebnej kampane voličmi a jej uvedomovaný vplyv na volebné správanie voličov
Miroslava BRUNCKOVÁ
629
Spolupráca rodiny a školy a jej odraz v časopise Pedagogika v rokoch 1999 – 2004
Peter KMEŤ
646
Multidimenzionálny referenčný model postojového systému
Peter KONCZ – Vladimír ČEMA
664
Šanca pre nechcené deti
Ivana KUNDRÁTOVÁ
680
Kvalita života rodiny so schizofrenikom
Petra MAGDOVÁ
693
Transformačná sila zážitku bezprostredného ohrozenia života
Soňa MAJEROVÁ
704
Systém opory rodín v Slovenskej republike
Lenka MOLČANOVÁ
719
Alkoholizmus žien a rozpad rodiny
Slávka PETRÍKOVÁ
732
Mládež, droga a rodina
Mária TOMOVÁ
743
PLAGÁT 753
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2008