Ondráčková Zuzana
Komparatívny výskum detskej lexiky

ISBN 978-80-555-0166-6
Obsah 3
Zoznam tabuliek 5
Úvod 7
1. Ciele práce 8
2. Metódy práce 9
3. Detské slová v kontexte reči dospelého a reči dieťaťa 11

3.1. Detské slová v kontexte slovenskej lingvistiky

11

3.2. Detské slová v kontexte angloamerickej lingvistiky

21

3.3. Detská reč a jej vývin alebo ako si dieťa osvojuje jazyk

29
3.3.1. Imitatívna teória osvojovania jazyka
30
3.3.2. Nativistická teória osvojovania jazyka
31
3.3.3. Kognitívny prístup
32
3.3.4. Cielené rečové okolie dieťaťa
34

3.4. Komunikácia dospelých s deťmi

43
4. Komparatívna charakteristika detskej lexiky v slovenčine a angličtine 57

4.1. Fonematická charakteristika detskej lexiky

57
4.1.1. Fonematická charakteristika detskej lexiky v slovenčine
57
4.1.1.1. Vokalický subsystém slovenskej detskej lexiky
58
4.1.1.2. Konsonantický subsystém slovenskej detskej lexiky
61
4.1.1.3. Spoluhláskové skupiny v slovenskej detskej lexike
65
4.1.2. Fonematická charakteristika detskej lexiky v angličtine a jej porovnanie s fonematickou charakteristikou slovenskej detskej lexiky
72
4.1.2.1. Vokalický subsystém anglickej detskej lexiky
72
4.1.2.2. Konsonantický subsystém anglickej detskej lexiky
76
4.1.2.3. Spoluhláskové skupiny v anglickej detskej lexike
79
4.2. Slabiková charakteristika detskej lexiky 84
4.2.1. Slabiková charakteristika detskej lexiky v slovenčine
84
4.2.2. Slabiková charakteristika detskej lexiky v angličtine jej porovnanie so slabikovou charakteristikou slovenskej detskej lexiky
105
4.3. Slovnodruhová charakteristika detskej lexiky 120
4.3.1. Slovnodruhová charakteristika detskej lexiky v slovenčine
120
4.3.2. Slovnodruhová charakteristika detskej lexiky v angličtine jej porovnanie so slovnodruhovou charakteristikou slovenskej detskej lexiky
130
4.4. Slovotvorná charakteristika detskej lexiky 136
4.4.1. Slovotvorná charakteristika detskej lexiky v slovenčine
136
4.4.2. Slovotvorná charakteristika detskej lexiky v angličtine jej porovnanie so slovotvornou charakteristikou slovenskej detskej lexiky
182
4.5. Sémantická charakteristika detskej lexiky 188
4.5.1. Sémantická charakteristika detskej lexiky v slovenčine
188
4.5.2. Sémantická charakteristika detskej lexiky v angličtine jej porovnanie so sémantickou charakteristikou slovenskej detskej lexiky
198
5. Závery 208
6. Resumé 222
7. Citovaná literatúra 227
8. Prílohy
Slovník detských slov zostavený zo sledovaných lexém – slovenský I
Slovník detských slov zostavený zo sledovaných lexém – anglický VIII
Krátky slovník slovenského jazyka – detské slová XI
Celková frekvencia pomenovaní XII
Dotazník slovenský XIII
Dotazník anglický XVI
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2010