Martin Ološtiak (ed.)
Jednotlivé a všeobecné v onomastike
18. slovenská onomastická konferencia
Prešov 12. – 14. septembra 2011

ISBN 978-80-555-0594-7
Obsah 5
Predhovor 7
Variabilita proprií a její role při konstituování onymických systémů
Milan HARVALÍK
9
Kontinuita jednotlivého a všeobecného v onomastike
Pavol ODALOŠ
14
Wstęp do semantyki onimicznej: nomina propria i nomina appellativa – inkluzja czy ekskluzja?
Małgorzata RUTKIEWICZ-HANCZEWSKA
22
Podoby a dôsledky transonymizačného procesu pri logonymách
Mária IMRICHOVÁ
32
Jazykový znak všeobecne a proprium ako špecifický jazykový znak (príklady toponým obcí Hronec a Osrblie)
Hana WEISSOVÁ
40
Etnonymá v Slovanských starožitnostiach Pavla Jozefa Šafárika
Ivor RIPKA
48
Vladimír Šmilauer a jeho přínos slovenské a české onomastice (poznámky k tématu)
Martina ŠMEJKALOVÁ
56
Urbáře jako zdroj výzkumu staročeských antroponym (k pojmenovací soustavě 14. století)
Marta ŠTEFKOVÁ
63
Výskum vlastných mien v predkodifikačnom období (na základe Žilinskej knihy z 15. storočia)
Miroslava ČUROVÁ
69
Tematizace proprií v neoficiální komunikaci
Jiří ZEMAN
76
Antroponymá ako strategické onymické jednotky v tematicko-kompozičnej štruktúre textu
František RUŠČÁK
80
Nazwy pokrewieństwa jako baza leksykalna polskich nazwisk
Małgorzata MAGDA-CZEKAJ
86
Přechylování cizojazyčných příjmení ve světle aktuálního úzu
Diana SVOBODOVÁ
93
Imiona pochodzenia germańskiego w polskim systemie imienniczym
Romana ŁOBODZIŃSKA
101
Obohacování hypokoristického parasystému rodných jmen v současné češtině
Svatopluk PASTYŘÍK
109
Poznámky k rozdielom medzi prezývkou a funkčným členom živého mena – individuálnou charakteristikou
Iveta VALENTOVÁ
113
Živé meno a rodová antroponomastika (genderantroponomastika)
Miroslav KAZÍK
123
Mitologizmy w leksyce nowopolskiej – na podstawie wybranych tekstów pamiętnikarskich i słowników
Halszka GÓRNY
132
Podoby zooným v spoločenskej komunikácii
Jaromír KRŠKO
144
Poznámky k legislatívnej regulácii štandardizácie geografických názvov
Imrich HORŇANSKÝ
149
Nazwy ziół w polskiej toponimii
Danuta LECH-KIRSTEIN
156
Fenomén hnedý v slovenskej anojkonymii
Lucia LUPTÁKOVÁ
168
Bardejov / Bardiów, Váh / Wag, Kriváň / Krywań – słowackie i polskie nazwy geograficzne
Gabriela OLCHOWA
173
Komparácia slovenských a maďarských oroným vo Vysokých Tatrách
Ján BAUKO
180
Zo starej hydronymie stredného Podudvažia
Juraj HLADKÝ
191
Nemecké názvy prítokov (i prameňov) „Stoličného potoka“ ako svedectvá o nemeckej kolonizácii
Mária BELÁKOVÁ
199
Niektoré názvy mokradí a mŕtvych ramien v slovenskom povodí Moravy
Andrej ZÁVODNÝ
208
Несколько аргументов в пользу кельтской этимологии гидронима Орава
Александр ШАПОШНИКОВ
216
Motivačné činitele hydroným v Slovenskom raji
Andrea GOÓTŠOVÁ
220
Toponyma a orientace v současném městském prostoru aneb Ztracen ve městě
Jaroslav DAVID
229
Ke slovotvorbě urbanonym
Pavel ŠTĚPÁN
237
Nazwy szczecińskich dzielnic
Beata AFELTOWICZ
242
Ewolucja motywacji współczesnych nazw ulic województwa podkarpackiego
Agnieszka MYSZKA
251
Pragmatonymá sú vlastné mená
Milan MAJTÁN
263
Status pragmatoným – chaos alebo systém?
Lenka GARANČOVSKÁ
269
Ke statusu a motivaci názvů zastávek MHD
Patrik MITTER
279
O nazwach modeli samochodów marki Volkswagen
Grażyna FILIP
283
Nazwy sklepów z odzieżą używaną w aspekcie pragmatycznym (na przykładzie południowo-wschodniej Polski)
Ewa ORONOWICZ-KIDA
293
Nazewnictwo przedszkoli w województwie podkarpackim
Małgorzata KUŁAKOWSKA
302
Povaha a podoba názvov lyžiarskych stredísk na Slovensku
Jana WACHTARCZYKOVÁ
313
Prečo máme DOSKY a nemáme SRTV? Prieniky abreviačnej, onymickej, paradigmatickej a sémantickej motivácie pri tvorbe propriálnych skratiek
Miroslava GAVUROVÁ
331
Nazwy telewizyjnych programów edukacyjnych dla dzieci
Anna TABISZ
340
Klasifikace titulů literárních děl
Veronika ŠTĚPÁNOVÁ
349
Sposoby opisu nazw własnych w utworach zaliczanych do fantasy
Izabela DOMACIUK-CZARNY
357
Vyučovanie proprií v primárnej škole
Ľuba SIČÁKOVÁ – Mária TKÁČOVÁ
 367
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2012