Michal Bočák, Juraj Rusnák (eds.)
Médiá a text II
ISBN 978-80-8068-888-2

Obsah 3
Predhovor editorov 5
Formát v mediálnych štúdiách: terminologické úvahy
Michal BOČÁK
6
Formátovanie slovenských komerčných rádií
Renáta CENKOVÁ
18
Semiotické aspekty jazykovej komunikácie v elektronických periodikách
Eva DRUGDOVÁ
27
O interpretaci vizuálního textu
Martin FORET
36
Fíčer v spravodajstve
Blažena GARBEROVÁ
49
Mediálny text v postsovietskom období
Ľubomír GUZI
53
Divácká recepce seriálu Rodinná pouta
Gabriela HÁJKOVÁ
63
Jazyk ruských masovokomunikačných prostriedkov na materiáli expresívnych výrazov a skratiek
Marek CHOVANEC
73
Interpretácia interpretácie
Imrich JENČA
81
Podmienky a variácie presviedčania v bulvárnych periodikách
Martina KAŠIAROVÁ
86
Fenomén textu
Jozef KERTÉS
92
Analýza TV zpravodajství jako specifického typu kulturního diskursu
Marek LAPČÍK
97
Frazeologizmy v printovom spravodajstve
Gabriela MAGALOVÁ
109
Kritická diskurzivní analýza (CDA) a velké množství masmediálních textů
Jan MIESSLER
116
2B or not 2B (znakovosť v internetovom texte)
Barbora MOCHŇACKÁ
123
O jazyku bulváru
Pavol ODALOŠ
128
Mediální text jako historický pramen – možnosti a limity interpretace
Petr ORSÁG
133
(Re)konstrukce ženské genderové identity v médiích na příkladu reklamy na dámský parfém
Ivana OSTŘÍŽKOVÁ
143
Možnosti a limity sémiotické a naratologické analýzy jako nástrojů interpretace
Jiří PAVELKA
156
Subjektivizujúce výpovede moderátorov v televíznom politickom interview
Magdaléna RÁZUSOVÁ
170
„Na krížnych cestách.“ Normatívne a interpretačné perspektívy hodnotenia mediálneho textu
Juraj RUSNÁK
185
Most Mirabeau alebo slovenské média krok od...
Ján S. SABOL
192
Obraz seniorů a stáří v českých médiích aneb přispívají mediální obsahy k vytváření věkově inkluzivní společnosti?
Renáta SEDLÁKOVÁ
196
Interpretácia ruských reálií v slovenskej tlači
Jozef SIPKO
209
Jazykové a kognitívne aspekty interpretácie a porozumenia okazionálnych výrazov
Ladislav SISÁK
221
Informácia v rozhlase
Viera SMOLÁKOVÁ
233
Multicentrizmus etiky, dromokracia, komunikácia
Ľubov STEKAUEROVÁ
238
Okkasionalismen in den deutschen Medien
Slavomíra TOMÁŠIKOVÁ
246
Precedentné fenomény v ruskej reklamnej tlači
Alžbeta VIROSTKOVÁ
257
Niekoľko poznámok k funkcii médií a didaktike mediálneho textu vo vyučovaní cudzieho jazyka
Pavol ZUBAL
265
Prozaický text – mediálny text. Marginália k mediálnym adaptáciám prozaických textov
Viera ŽEMBEROVÁ
274
Novovznikajúce útvary v rozhlasovom umeleckom žánri
Marta ŽILKOVÁ
279
Profily autorov 286
O našom pracovisku 290
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2008